ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΙΣΟΔΙΑ

2020-11-30 15:45
ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΙΣΟΔΙΑ
Μέσα στὸ ναό, ἡ Παναγιά μας προσευχόταν συνεχῶς, εὐφραινόταν νοερῶς καὶ τρεφόταν μὲ οὐράνιο Ἄρτο τὸν ὁποῖο ἐξ' οὐρανοῦ Ἄγγελος τῆς πρόσφερε.
Ἡ ὀθόνη τοῦ νοῦ της πεντακάθαρη δὲν ἐπέτρεπε στὶς προσβολὲς παθῶν καὶ δαιμόνων νὰ τὴ μολύνουν καθόλου. Ἔπεφταν θὰ λέγαμε πάνω στὸ Φῶς ποὺ ἔλουζε τὸ νοῦ, τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή της καὶ καίγονταν αὐτοστιγμεί.
Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὶ σημαίνει αὐτό, θὰ πᾶμε σ' αὐτὰ ποὺ μᾶς λένε οἱ Πατέρες μας γιὰ τὰ στάδια τοῦ λογισμοῦ.
ΠΡΟΣΒΟΛΗ: Τὸ ἀντικείμενο τοῦ πόθου καὶ τῆς ἐπιθυμίας προβάλλεται πάνω στὴν ὀθόνη τοῦ νοῦ (τὴν "προσβάλλει").
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ἀρχίζει ὁ διάλογος μαζί του.
ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ: ὁ διάλογος γίνεται βασανιστικὴ ἐμπλοκὴ καὶ ὁ νοῦς ἀρχίζει αἰχμαλωτισμένος νὰ ὑποχωρεῖ.
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ: ὁ νοῦς ἀποφασίζει νὰ ὑποχωρήσει.
ΠΡΑΞΗ: ἡ τέλεση τῆς ἁμαρτίας.
Καταλαβαίνουμε λοιπὸν σὲ ποιὰ κατάσταση μοναδικὴ πνευματικὰ ἀνάμεσα σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἐναρέτους καὶ ἁγίους βάλτε, βρισκόταν ἡ Παρθένος καὶ Παν-αγία, ὄχι ἁπλῶς ἁγία, ἀποκρούοντας μὲ τὴν ἀφθονοπάροχο Χάρη ποὺ εἶχε τοὺς λογισμούς, ἀμέσως, κατὰ τὴν ὥρα τῆς προσβολῆς. Γι' αὐτὸ τὴν ὀνομάζουμε τιμιώτερη ἀπὸ τὰ Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξότερη ἀπὸ τὰ Σεραφείμ, ποὺ εἶναι τὰ ἀνώτερα ἀγγελικὰ τάγματα.
Οἱ ἅγιοί μας ἀκολουθοῦν ὑποχωρώντας τὸ πολὺ μέχρι τοὺς συνδυασμούς, εἰδικὰ τὴν ὥρα τῆς κατὰ τὸ δυνατὸν ἀμετεωρίστου νοερᾶς προσευχῆς, καὶ εἶναι ἡ νοερὰ προσευχὴ ἐκείνη ποὺ σὰν ἡλεκτροφόρο σύρμα καίει τὸ λογισμό, νὰ μὴν αἰχμαλωτίσει τὸν ἄνθρωπο.
Σὲ μᾶς τώρα, ἄδειους ἀπο προσευχή, οἱ λογισμοὶ χορεύουν καὶ κάνουν ὅ,τι θέλουν. Μέχρι νὰ κλείσεις τὰ μάτια σου περνᾶμε καὶ τὰ πέντε στάδια ποὺ περιγράψαμε διαμιᾶς καὶ τὸ "ἀφήγημα" τοῦ λογισμοῦ γίνεται πράξη.
Γι' αὐτὸ χρειάζεται ἀγώνας στὴ προσευχὴ ὥστε νὰ κόβονται οἱ λογισμοὶ καὶ νὰ μὴν τοὺς γίνονται τὰ χατήρια. Χωρὶς προσευχὴ ἡ δύναμη τοῦ λογισμοῦ εἶναι ἀτσάλινη. Μὲ προσευχὴ ὁ λογισμὸς γίνεται ἄχυρο ποὺ καίγεται ἀπὸ τὴν ἐνυπάρχουσα δύναμη τοῦ Ὀνόματος τοῦ Κυρίου.
Γι' αὐτὸ νὰ παρακαλοῦμε τὴν Παναγία μας νὰ διδάξει καὶ μᾶς, ὅπως δίδαξε καὶ τοὺς ἁγίους, πῶς πρέπει νὰ προσευχόμαστε. Ἂς μᾶς δώσει κάτι ἀπὸ τὰ δικά Της, ὥστε νὰ κάνουμε εἰσόδια στὴν καρδιά μας καὶ ἀπὸ κεῖ, εἴσοδο στοὺς οὐρανοὺς τῶν Οὐρανῶν. Μὲ τὸ καλὸ καὶ ἡ ἀγρυπνία μας ἀπόψε.

 

—————

Πίσω