Συνεχὴς προσευχὴ ὅσο κι ἂν σοῦ στοιχίζει

2020-10-15 15:42
Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Φίλε μου,
Ὅταν πολὺ καταθλίβεσαι, μπορεῖς νὰ κάνεις μερικὰ πράγματα ἁπλὰ γιὰ νὰ μὴ χειροτερέψεις. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ συνεχὴς προσευχὴ ὅσο κι ἂν σοῦ στοιχίζει, ὅσο κι ἂν δὲν ὑπάρχει διάθεση. Τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἔχει ἀνορθωτικὴ δύναμη ΑΥΤΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ, ὅσο κι ἂν δὲν φαίνεται, ὅσο κι ἂν δὲν τὸ αἰσθάνεσαι. Ἡ δράση του εἶναι μυστήριο!
Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ δράση. Βρὲς νὰ κάνεις πράγματα. Ἀφοσιώσου στὴν ὅποια διακονία σου.
Τὸ τρίτο εἶναι νὰ μὴ συγκατατίθεσαι σὲ κεῖνα ποὺ σὲ σπρώχνει τὸ σκαρί σου. Μὴν τὸ ἐμπιστεύεσαι γιατὶ δὲν σὲ συμβουλεύει καλά. Στὴ φάση αὐτὴ φορᾶς παραμορφωτικοὺς φακούς. Μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς σου ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΟΥ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ μὲ καλοὺς λογισμοὺς καὶ ἐπειδὴ προσποιεῖσαι, ἔστω καὶ μετὰ πολλοῦ κόπου, αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχεις πλαστεῖ, δηλαδὴ τὴν ὑγεία, τὴ χαρά, τὴν αἰσιοδοξία, σιγὰ σιγὰ αὐτὴ θὰ σοῦ φορεθεῖ σὰν "γάντι", σὰν καινούργια γυαλιά καὶ θὰ ἀποκτήσεις μιὰ νέα "ὅραση" διπλῆ: ἀπὸ τὴ μιὰ θὰ ἐκτιμήσεις τὸ ἀγαθὸ τῆς σωστῆς σχέσης μὲ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα σου καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη θὰ ἐκτιμήσεις τὴν περίοδο τῆς σκληρῆς δοκιμασίας πνευματικά. Αὐτὰ εἶναι τὰ πνευματικὰ "γαλόνια" ποὺ λέει καὶ ὁ ἅγιος Παϊσιος. Πάντως ὅταν τὴν κυνηγᾶς, ἡ ὑγεία ὑπερισχύει καὶ ἡ "ἀρρώστια" ὑποχωρεῖ καὶ μετὰ φεύγει.

—————

Πίσω