Σοφία Ορθοί!

2020-10-01 16:38
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
κατὰ τὴ Μικρὰ Εἴσοδο στὴ Λειτουργία, εἰκονίζεται ὁ ἐρχομὸς τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο. Λέμε δύο λέξεις: Σοφία. Ὀρθοί.
ΣΟΦΙΑ:
Ἦρθε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς (ἡ ἐνυπόστατη Σοφία τοῦ Πατέρα) στὸν κόσμο καὶ ἡ ἱστορία ἀπέκτησε νέο νόημα καὶ στόχο καὶ στὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ "δικαιώνεται". Ὁ χρόνος ἐκβάλλει πιὰ στὴ Βασιλεία Του, ἀλλὰ καὶ ἡ Βασιλεία εἰσβάλλει στὸ χρόνο. Ἱστορία καὶ Βασιλεία ἀλληλοπεριχωροῦνται....... Πᾶνε πιὰ ὁ "γραμμικὸς" καὶ ὁ "κυκλικὸς" χρόνος.... Ὁ χρόνος μας γίνεται "σταυρικός".
ΟΡΘΟΙ:
Ὄχι νὰ σηκωθοῦμε ἂν εἴμαστε καθιστοί, ἀλλὰ νὰ ἀνορθωθοῦμε ἀπὸ πεπτωκότες (:πεσμένοι). (Δ.Μ)
Αὐτὰ ἀκριβῶς σκεπτόμουν σήμερα, καθὼς ἀντίκρυσα στὸ μυστήριο τῆς μετανοίας μιὰ ψυχὴ νὰ δίνει τέτοιο σκαμπίλι στὸν διάβολο, ποὺ παραδειγματίστηκα πρῶτος καὶ καλύτερος ἐγὼ ὁ ἴδιος....

—————

Πίσω