ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΟΥΜΕ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα

2021-08-28 19:48
ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΟΥΜΕ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα νὰ μᾶς διαβιβάσει ἀπὸ τὴ σύγχυση τῆς Βαβὲλ τῶν παθῶν μας, στὴ ΜΙΑ γλῶσσα τῆς Ἀγάπης ποὺ εἶναι ὁ Χριστός μας.
Πόσο ὄμορφα ἐκδιηγεῖται αὐτὸ τὸ πέρασμα (ἀληθινὸ καθημερινὸ Πάσχα!) τὸ Κοντάκιο τῆς Ἑορτῆς: Ὅτε καταβὰς τὰς γλῶσσας συνέχεε, ΔΙΕΜΕΡΙΖΕΝ .... ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλῶσσας διένειμε, εἰς ΕΝΟΤΗΤΑ πάντας ἐκάλεσεν...

 

—————

Πίσω